Algemene voorwaarden 

 

Artikel 1 - Definities

In de Afslank Campagne voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd:
Actie: 5 weeks programma onder begeleiding van een coach bij HealthCity
Actieperiode: De actie loopt van 11 maart 2019 t/m 1 juni 2019.
Activeren: Op www.afslankcampagne.nl invullen van de benodigde gegevens voor het meedoen aan de afslank campagne
Deelnemer: Een natuurlijke persoon (m/v) die deelneemt aan de actie
Deelnemende club(s): Healthcity Vught, Healthcity Oisterwijk, Healthcity Waalwijk
HealthCity: HealthCity Zuid B.V.
HealthCity website: www.afslankcampagne.nl
Voorkeur club: De overeengekomen HealthCity club

 

Artikel 2 – Actie

1. Om deel te nemen aan de actie dient de deelnemer zijn/haar gegevens op de website van de Afslank Campagne in te vullen in het daarvoor bestemde formulier en de betaling van €59,- te voldoen via Ideal.
2. Deelname aan de Actie staat open voor alle in Nederland woonachtige personen van 18 jaar en ouder, fit of ongetrained.
3. De eenmalige bijdrage voor de deelnemer bedraagt € 59
4. Elke deelnemer ontvangt gedurende het 5 weeks afslank programma
• Bij start een krachtmeting en fitness test, na 5 weken een evaluatie test
• Professionele begeleiding bij de lessen
• Training in kleine groepen
• Een geldig toegangspas van de desbetreffende club
• Een e-boek met voedingstips en voedingsrichtlijnen voor een gezonde levensstijl
5. De actie betreft 5 weken onder begeleiding sporten bij een deelnemende HealthCity club, gedurende deze 5 weken mag er onbeperkt gebruik gemaakt worden van alle HealthCity faciliteiten, m.u.v. de Yoga Studio, de liggende zonnebank, en de handdoeken-en badjassen service.
6. Om een resultaat goed te kunnen beoordelen, verplicht de deelnemer zich om 2x per week te komen trainen gedurende 5 weken.
7. De actie is persoonsgebonden-en clubgebonden en niet overdraagbaar.

 

Artikel 3 – Deelnemers

1. Deelnemers dienen in Nederland te wonen en dienen 18 jaar of ouder te zijn. Een deelnemer hoeft nog geen lid te zijn van HealthCity.
2. HealthCity is gerechtigd een deelnemer uit te sluiten van verdere deelname als HealthCity van mening is dat die deelnemer niet conform deze voorwaarden handelt of als die deelnemer anderszins frauduleus handelt of daar een poging toe doet. Alle rechten m.b.t. de Actie komen in dit geval te vervallen en HealthCity is gerechtigd de deelnemer de toegang tot haar clubs te ontzeggen.
3. Indien HealthCity de deelnemer om welke reden dan ook in het verleden reeds eerder de toegang tot haar clubs heeft ontzegt, is HealthCity gerechtigd om het programma ongeldig te verklaren en/of de deelnemer (wederom) de toegang tot haar clubs te ontzeggen.


Artikel 4 - (Persoons)gegevens

1. De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de actie.
2. HealthCity kan de deelnemer verzoeken om bewijs te leveren van zijn/haar identiteit.
3. Alle gegevens die HealthCity verkrijgt in het kader van de actie zullen worden opgenomen in een bestand en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
4. Iedere deelnemer geeft toestemming tot het gebruik van de door hem verstrekte (persoons)gegevens, waaronder de NAW gegevens, voor de uitvoering van de actie. In dat kader is HealthCity gerechtigd om de persoonsgegevens te verstrekken aan de deelnemende partners, die betrokken zijn bij de actie.
5. Deelnemers die daarvoor hun uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven (‘opt-in’) zullen daarnaast ook per e-mail en/of telefonisch door HealthCity benaderd kunnen worden voor acties en aanbiedingen.

 

Artikel 5 - Huis- en saunaregels

1. De deelnemer dient zich te allen tijde te houden aan de huis- en/of saunaregels van HealthCity, zoals deze in de voorkeur club bekend zijn gemaakt.
2. Bij overtreding van een of meerdere van de huis- en/of saunaregels is HealthCity gerechtigd om de deelnemer onmiddellijk de toegang tot haar clubs te ontzeggen.

 

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

1. HealthCity en/of de door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie. Meer specifiek is zij niet aansprakelijk voor:
• door derden geleverde producten en diensten;
• voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, storingen in haar netwerk, hardware of software van welke aard dan ook;
• voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met het wijzigen of beëindigen van de actie;
• voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de HealthCity website.
2. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van het bewegingsprogramma of van cursusonderdelen en/of activiteiten, die deel uitmaken van HealthCity is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
3. HealthCity is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer, of voor schade, verlies of diefstal van eigendommen, behoudens in geval van opzet of grove schuld zijdens HealthCity. De deelnemer zullen HealthCity vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

 

Artikel 7: Slotbepalingen

1. Aan druk-, print- of tekstfouten kunnen geen rechten worden ontleend.
2. Voor vragen met betrekking tot de actie of Healthcity in het algemeen, die niet door het personeel van de voorkeur club beantwoord kunnen worden, kan de deelnemer HealthCity tijdens kantooruren (9.00 - 17.00 uur) bereiken op telefoonnummer 013-5219178 of per email op info.healthcityzuid@healthcity.nl
3. HealthCity is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de Afslank Campagne voorwaarden bij HealthCity gedurende de actie te wijzigen, zonder opgave van reden de actie te staken of te wijzigen om haar moverende redenen. HealthCity zal een wijziging of staking van de actie(voorwaarden) via de HealthCity website bekend maken.
4. Indien één of meer bepalingen van de Afslank Campagne voorwaarden bij HealthCity nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Afslank Campagne bij HealthCity voorwaarden aan.
5. Voor zover de Afslank Campagne voorwaarden bij HealthCity afwijken van hetgeen in eventuele additionele voorwaarden is bepaald, prevaleren de bepalingen uit die eventuele additionele voorwaarden.
6. Op de Afslank Campagne voorwaarden bij HealthCity is het Nederlandse recht van toepassing.

partners van de afslankcampagne

Voor vragen kun je ons bellen of whatsappen via 06 - 462 546 70 of mailen naar info@afslankcampagne.nl